LKM mobil logo

Integritetspolicy – se hur vi hanterar personuppgifter

Detta dokument uppdaterades senast 9:e november, 2018.
 
Generellt
Denna dataskyddspolicy innehåller information om hur LKM Solutions AB, organisationsnummer 556949-5350, (”LKM”, ”vi” eller ”oss”) behandlar personuppgifter.

LKM är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker i enlighet med denna dataskyddspolicy. LKM kommer enbart samla in och behandla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Det betyder bland annat att:
– vi tydligt berättar varför vi hanterar personuppgifter. Vi gör detta genom denna integritetspolicy;
– vi försöker att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för att driva verksamheten;
– vi ber först om ditt uttryckliga samtycke innan vi samlar in personuppgifter i de fall då lagen kräver ditt samtycke;
– vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver detta även från parter som behandlar personuppgifter å våra vägnar;
– vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter, korrigera eller ta bort den, på din begäran. Om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi sparat om dig, vänligen kontakta oss.

Så här behandlar LKM personuppgifter
Så här behandlar LKM personuppgifter vid förfrågningar
LKM behandlar uppgifter för att kommunicera med den som lämnar in en förfrågan och för att handlägga ärendet. De uppgifter vi samlar in är namn, e-postadress, telefonnummer samt adress (privatperson, enskild firma). Den rättsliga grunden för behandlingen är berättigat intresse. Uppgifterna sparas i 5 år.

Så här behandlar LKM personuppgifter vid beställning av tjänst
LKM behandlar uppgifter i samband med beställning av en av våra tjänster. De personuppgifter vi samlar in är namn, e-postadress, telefonnummer, adress (privatperson, enskild firma) samt personnummer (enskild firma). Behandlingen sker för att LKM ska kunna kommunicera med den som lagt beställningen, leverera tjänsten samt för att sköta fakturering och bokföring. Den rättsliga grunden är att fullgöra det avtal som ingåtts i samband med beställningen och följa tillämplig lagstiftning för bokföring och redovisning. Uppgifterna sparas i 7 år från och med att fordran är betald, eller den längre tid som uppdragets natur påkallar.

Känsliga personuppgifter
LKM kommer aldrig att be om känsliga personuppgifter. Om en person ändå skickar in känsliga personuppgifter till oss kommer de att raderas vid första tillfälle.

De som kan ta del av uppgifterna
De medarbetare på LKM som kommer att ta del av uppgifterna behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter. LKM använder sig även av personuppgiftsbiträden. De personuppgiftsbiträden som anlitas får endast behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål och instruktioner som LKM har lämnat för behandlingen. Biträdet och de som agerar under biträdets ledning får vidare aldrig ta del av mer uppgifter än vad som krävs för utförande av den tjänst som avtalet med LKM omfattar. När personuppgifter ska behandlas av ett personuppgiftsbiträde upprättas ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal. LKM använder personuppgiftsbiträden för olika typer av it-tjänster samt bokföring och redovisning.
 
Vid överföring av personuppgifter till tredje part är LKM fortsatt personuppgiftsansvarig för sin behandling, medan mottagande tredje part antingen blir personuppgiftsansvarig för sin vidarebehandling eller personuppgiftsbiträde till LKM, utifrån omständigheterna i det specifika fallet. Vi kommer inte att dela personuppgifter i syfte av direktmarknadsföring. LKM använder underleverantörer för bokföring och redovisning.

LKM samarbetar endast med företag som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som anses upprätthålla samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA.
 
LKM lämnar ut nödvändiga personuppgifter till myndigheter som polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter om LKM är skyldigt att göra det enligt lag.
 
Dina rättigheter med avseende till personuppgifter
Rätt till registerutdrag.
Du har rätt att begära ett registerutdrag över dina personuppgifter som vi lagrar och behandlar. Din begäran måste skickas in skriftligen till oss enligt kontaktuppgifterna nedan och ha din underskrift.
Rätt till rättelse. LKM vill att du korrigerar felaktig eller inkomplett information om dig själv och ber dig därför att kontakta oss i sådana fall.
Dataportabilitet. När det gäller personuppgifter som du har lämnat till oss kan du ha rätt att begära överflyttning till annan leverantör. Kontakta oss om du vill ha hjälp med detta.
Rätten att bli bortglömd. Du har rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter. Konsekvensen av detta kan bli att vi inte längre kan utföra uppdraget. Kontakta oss så tar vi ställning till i vilken utsträckning detta är möjligt.
Rätt till begränsning av behandling. Du har i vissa fall, till exempel om du har invänt mot behandlingen, möjlighet att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Genom att begära en begränsning har du, i vart fall under en viss tid, möjlighet att stoppa LKM från att använda uppgifterna annat än för att exempelvis försvara rättsliga anspråk. Du kan även hindra LKM från att radera uppgifterna, till exempel om du behöver uppgifterna för att kräva skadestånd.
Ta tillbaka samtycke. Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss. Vi hänvisar dig till kontaktuppgifterna som finns i slutet av detta dokument. Om du har ett klagomål om hur vi hanterar din data, så vill vi gärna höra från dig. Men du har också rätt att skicka in ett klagomål till datainspektionen.

Säkerhet
Säkerhet är viktigt för LKM, som vidtar adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter inte kan missbrukas, förloras eller förfogas över av obehöriga i samband med att LKM behandlar personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Det innebär bland annat att vi tillämpar kryptering på alla enheter, multifaktorautentisering vid all inloggning, regelbunden säkerhetskopiering, virusskydd, regelbunden gallring samt intern åtkomstbegränsning utifrån roller och behörighet.

Länkar till andra webbplatser
Denna sekretesspolicy täcker inte webbplatser från tredje part som kan vara kopplade till länkar på vår hemsida. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser sekretessutlåtandena för dessa webbplatser innan du använder dessa webbplatser.

Cookies
En cookie (eller kaka) är en liten textfil som innehåller information som sparas på din dator. Om du inte accepterar cookies kan du justera dina webbläsarinställningar till att inte acceptera cookies (inaktivering) eller till att upplysa dig när en cookie används.

Vid besök på LKMs webbplats kan följande data samlas in genom cookies: trafikdata, IP-adress, typ av enhet, operativsystem, webbläsartyp som besökaren använder samt hur besökaren använder vår webbplats.
IP-adressen som samlas in anonymiseras, så att varken Google eller vi kan använda den för att identifiera en person.
Denna typ av cookie kräver inte ditt samtycke, därför aktiveras dessa direkt när webbplatsen laddas.
Om du önskar blockera Google Analytics direkt i din webbläsare, så att ingen hemsida kan använda sig av det för dina besök, kan du följa denna länk och installera ett tillägg: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Ändringar i denna dataskyddspolicy
LKM förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna dataskyddspolicy. Alla ändringar i denna dataskyddspolicy kommer att offentliggöras på vår webbplats. Vänligen besök vår webbplats regelbundet för att hålla dig underrättad om eventuella förändringar.

Kontakt
För ytterligare information om vår personuppgiftshantering, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta LKM på:
LKM Solutions AB
BJÖRKVÄGEN 8, 640 31 Mellösa 
Webbplats: https://lkmsolutions.se
Kontaktperson: Per Lisell
E-post: per@lkmsolutions.se
Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter bör du i första hand vända dig till oss. Men om du vill kan du även vända dig till Datainspektionen, +46 8 657 61 00, datainspektionen@datainspektionen.se, Box 8114, 104 20 Stockholm.